Constitution / Konstitusie

KONSTITUSIE

 1. NAAM

Die naam van die Assosiasie is:

MOSSELBAAI KUSFRONT BEWARINGSFORUM
(hierna genoem die “Forum”)

 1. DOELSTELLINGS

Die doel van die Forum is om:

  1. die regs en ander belange van alle belanghebbendes, insluitende belastingbetalers, huiseienaars, chalet- en karavaan kampeerders te bevorder wat gekant is teen die voorgestelde kuslynontwikkeling deur die Stadsraad van Mosselbaai  ten opsigte van die ontwikkeling van die huidige karavaanparke bekend as Santos, Die Bakke, die Punt en karavaanpark te Dias.
  2. Alle inkomste in ‘n rekening te hou by ‘n goedgekeurde bank en aan te wend ten einde uitvoering te kan gee aan alle moontlike aksies om die voorgestelde ontwikkeling teen te staan en/of te opponeer in enige forum hetsy vir die doeleindes van ‘n appel of appelle teen omgewingsimpakstudies en/of opponering van hersonering en/of enige toepaslike regsaksie en/of aansoek (insluitende dringende hofaansoeke) in enige toepaslike hof.
  3. prokureurs, advokate, ouditeure, landmeters, stadsbeplanners en alle ander professionele persone aan te stel wat nodig mag wees om behoorlike uitvoering te kan gee aan 2.1 en 2.2 hierbo
  4. steun en/of lede te werf asook ledegelde en/of skenkings in te samel van lede, ander persone, instansies, besighede, ander assosiasies en of organisasies vir die opponering en/of teenkanting van die voorgestelde kuslynontwikkeling,
  5. in die algemeen te bevorder en te publiseer deur enige middele wat nodig geag mag word ten einde die doelstellings te bereik.

 

 1. GEBIED VAN AANSPREEKLIKHEID

Die groter munisipale en/of regs en/of administratiewe gebied van Mosselbaai Munisipaliteit, Wes-Kaap.

 1. LIDMAATSKAP VAN DIE FORUM

 

  1. ‘n Lid van die Forum is, enige lid van die plaaslike gemeenskap wat ‘n belastingbetaler,  huiseienaar is, of ‘n besigheid in die gebied van aanspreeklikheid besit asook ‘n persoon wie ‘n chalet of karavaanstaanplek gebruik in enige van die genoemde karavaanparke, wie die volle ledegeld van die Forum in kontant inbetaal het en ‘n kwitansie daarvoor ontvang het, hierna ‘n “geregistreerde lid” genoem.
  2. ‘n Lid van die Forum sal die reg tot stemming kan uitoefen op die Algemene Vergadering of enige Spesiale Vergadering van die Forum.
  3. Lidmaatskap van die Forum sal aan geen lid enige individuele regte verleen in of tot enige gelde of ander bates van die Forum nie.

 

  1. Die aanvanklike ledegelde sal R100.00 (Eenhonderd Rand) per jaar beloop en kan verhoog word vir ‘n volgende jaar op enige Algemene Jaarvergadering waar ‘n kworum teenwoordig is met ‘n meerderheids stem
  2. Die komitee sal oor die volle reg beskik om lidmaatskap te weier van enige persoon of persone en/of enige instansie en/of enige besigheid sonder om enige redes hoegenaamd daarvoor te verskaf.

 

5.            BESTUUR VAN DIE FORUM

Die sake van die Forum sal bestuur word deur ‘n komitee verkies by die jaarlikse Algemene vergadering van die Forum wat sal bestaan uit ‘n Voorsitter, Onder Voorsitter, ‘n Sekretaris, Tesourier en minstens 4 (vier) maar nie meer as 8 (agt) bykomende lede.

  1. Die Komitee het die mag om addisionele lede te koopteer indien nodig mag blyk om behoorlik te funksioneer, onderworpe aan die vereiste dat die getal lede van die komitee, met inbegrip van die Voorsitter en adjunk Voorsitter nie 12 (Twaalf) lede sal oorskrei nie.
  2. ‘n Vergadering van die komitee kan deur die Voorsitter byeengeroep word of deur enige 4 (Vier)  lede (uitgesluit gekoopteerde lede) van die Komitee op die verdere voorwaarde dat kennisgewing van enige vergadering skriftelik en met minstens 7 (sewe) dae kennis sal wees tensy  die helfte plus een lid van die komiteelede (uitgesluit gekoopteerde lede) toestem tot ‘n korter periode van kennisgewing van sodanige vergadering.
  3. Die komitee sal verder die reg besit om enige vakature wat mag ontstaan te vul tot die volgende Algemene Jaarvergadering.
  4. Die komitee sal oor alle regte beskik om uitvoering te kan gee aan die doelstellings van die forum.
  5. Die komitee sal te alle tye poog om alle komitee besluite te neem op die konsensus beginsel maar indien nie moontlik nie sal dit by wyse van meerderheidstem gedoen word (uitsluitende gekoopteerde lede) mits ‘n kworum teenwoordig is.
  6. ‘n Kworum vir enige vergadering sal bestaan uit minstens die helfte van lede (uitgesluit gekoopteerde lede) plus nog een komitee lid.
  7. Weens die feit dat alle lede van die Forum nie in dieselfde stad of dorp mag woon nie en dit dus nie altyd prakties moontlik is om alle vergaderings te ‘n spesifieke plek by te woon nie sal die komitee geregtig wees om vergaderings van die komitee ook by wyse van telefoon konferensies te hou mits ‘n kworum teenwoordig is en skriftelike notules gehou word wat versprei en goedgekeur moet word by ‘n volgende komitee vergadering.
  8. Alle uitgawes wat aangegaan mag word ten einde die doelstellings van die Forum te bereik moet by wyse van tjeks betaal word en moet minstens twee handtekeninge bevat wat sal bestaan uit die handtekening van die Voorsitter of Onder-Voorsitter en Sekretaris of Tesourier of by gebreke aan die verkryging van bogemelde spesifieke lede enige een van gemelde ampsdraers en nog een komitee lid (wat nie ‘n gekoopteerde lid mag wees nie) nadat dit by wyse van ‘n telefoonkonferensie goedgekeur is deur ‘n kworum en behoorlik genotuleer is.

 

 

 1. MAGTE VAN DIE FORUM

 

Ten einde uitvoering te gee aan die doelstellings van die Forum sal die Forum ook geregtig wees om:

  1. te dagvaar of om gedagvaar te word en om op te tree in alle omstandighede as wat deur wetgewing toegelaat mag word
  2. ‘n Bankrekening by enige van die geregistreerde Banke te open, gelde daarin te deponeer en tjeks daarteen uit te skryf en andersins daarmee te handel ten opsigte van aangeleenthede wat direk of indirek te make het met die doelstellings van hierdie Forum.
  3. Alle sake soos mag geag word om bykomstig te wees of bevorderlik te wees vir die bereiking van die doelstellings van die Forum.
 1. INKOMSTE VAN DIE FORUM

 

  1. Die inkomste uit ledegeld en enige ander inkomste hoegenaamd wat verkry mag word sal slegs aangewend word ten einde die oogmerke van die Forum te bereik.
  2. Die boekjaar van die Forum sal wees 1 Desember tot 30 November van enige volgende jaar en behoorlike boeke en rekords sal gehou word soos deur enige relevante wetgewing vereis.
  3. Die boeke sal jaarliks geouditeer word deur ‘n praktiserende en geregistreerde ouditeur en voorgele word by Algemene Jaarvergaderings.
 1. ALGEMENE JAARVERGADERING

 

  1. ‘n Algemene Jaarvergadering sal gehou word gedurende Desember van elke jaar.
  2. ‘n Kworum van ‘n Jaarvergadering sal wees minstens 10% van alle geregistreerde lede.
  3. Elke lid sal geregtig wees op een stem by sodanige jaarvergadering.
  4. ‘n Geregistreerde lid sal geregtig wees om indien hy/sy nie die vergadering kan bywoon nie by wyse van skriftelike volmag ‘n ander geregistreerde lid te nomineer om namens hom/haar te stem by so ‘n vergadering en sodanige volmagte, indien aanvaarbaar vir die Komitee, kan gebruik word vir stemming en sal dan ook deel vorm van die bepaling van ‘n kworum.
  5. Die datum en tyd van enige jaarvergadering sal bekend gemaak word aan alle geregistreerde lede met minstens 10 (tien) dae skriftelike kennisgewing.
 1. VERANDERING VAN DIE KONSTITUSIE EN ONTBINDING VAN DIE FORUM

 

  1. Die Konstitusie van die Forum mag verander of gewysig word op ‘n Algemene Jaarvergadering deur minstens 60% (sestig persent) van alle geregistreerde lede.
  2. Die Forum mag ook op ‘n Algemene Jaarvergadering ontbind word deur minstens 60% (sestig persent) van alle geregistreerde lede. In so ‘n geval moet daar egter minstens 30 dae skriftelik kennis gegee word van so ‘n voorneme behalwe as 70% (sewentig persent van alle geregistreerde lede

teenwoordig is by ‘n sodanige Algemene Jaarvergadering en 70% (sewentig
persent) van die totale geregistreerde lede die voorstel van ontbinding steun.

  1. In die geval van ontbinding sal alle fondse wat teen ontbinding tot krediet mag wees van die Forum aangewend word om alle uitstaande kostes en of uitgawes te betaal en sal die netto balans geskenk word aan ‘n verdienstelike organisasie of vereniging wat met ‘n meerderheid van stemme aangedui mag word op die Algemene Jaarvergadering waarop die ontbinding goedgekeur word.

Gedateer te MOSSELBAAI hierdie                        dag van DESEMBER 2003

VOORSITTER                         ______________________________________

TESOURIER